ഓം ഹരിഃ ശ്രീ ഗണപതയെ നമഃ
അവിഘ്നമസ്തു
ജപയജ്ഞം
അഷ്ടകങ്ങൾ
അഷ്ടോത്തരശതനാമാവലി
ഗായത്രികൾ
ഗുരുദേവകൃതികൾ
ഗ്രന്ഥാവലി
Download The Free Android App

ലേഖനങ്ങൾ
നല്ല വാക്കുകൾ...
വാർത്തകളിൽ...
Free Android App - രജി മാഷ്‌: ലെ വിഭവങ്ങള്‍

ഓം ഹരിഃ ശ്രീ ഗണപതയെ നമഃ
അവിഘ്നമസ്തു

ഓം ഗം ഗണപതയെ നമഃ

സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്നു മോചനം നേടുന്നതിന് 
മഹാലക്ഷ്മ്യഷ്ടകോപാസനയും ജപയജ്ഞവും
എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ഉച്ചയ്ക്ക് 1.15 മണിക്കും 1.45 മണിക്കും ഇടയ്ക്ക്  മഹാലക്ഷ്മ്യഷ്ടകം 11 പ്രാവശ്യം ജപിക്കുക


നിങ്ങളുടെ നക്ഷത്രഫലം
കേതു
ശുക്രൻ
രവി
ചന്ദ്രൻ
കുജൻ
രാഹു
ഗുരു
ശനി
ബുധൻ